2019-sesongen straks i gang: Sommervann fra 6. april og fine kjøreforhold

vann

Sommervannet blir satt på lørdag 6. april dersom været ikke endrer seg. Det er viktig at ingen kraner står åpne på hytta.

Både øvre og nedre vei er fri for snø, om du skulle være i tvil. Velkommen til ny sesong!

 

 

 

Reklame

Stenging av sommervann 13.-14 okt, samt brev fra Mattilsynet om registrering av drikkvannskilder

Fra Knut Vidar – ansvarlig for vannverket:
Medlemmene i Hytteforeningen mottar i disse dager brev om at de skal registrere drikkevannskilden hos Mattilsynet.
Undertegnede har vært i kontakt med Mattilsynet og fått bekreftet at vi kan se bort ifra dette brevet. Årsaken er at Uråsleina Vannverk er registrert hos Mattilsynet.
Jeg minner samtidig om at vannet vil bli stengt helgen 13.-14. oktober.
Mvh
Knut Vidar

Vann/avløpsprosjektet – svært positivt respons!

Responsen på møtet og den informasjonen som er gitt i tilknytning til det har vært svært positiv. I alt har 38 eiendommer meldt seg på søknaden om utslippstillatelse. Avtale med konsulent Jørgen Ove Myrre er undertegnet, og vi regner med at han går i gang med arbeidet med det første.
Det er fortsatt anledning for etternølere til å melde seg på ved å innbetale kr. 4000 til konto 1503.52.39968, men da må det skje omgående.

Oppsummering fra møtet om vann og avløp 21. April 2018

Oppsummering fra møte 21. april 2018 i Breivika hytteforening om vann- og avløpssituasjonen

 NB! Betalingsinformasjon finner du nederst i artikkelen!

Det møtte ca 45 deltagere med representanter for følgende 24 eiendommer i Lensmannsveien (veinummer): 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16., 17, 23, 25, 27 a, 27 b, 29, 31, 33, 39, 45, 49, 59, 63, 65, 69, og 79.

Ina Rasmussen fra Tilsynet for små renseanlegg i Drammensregionen redegjorde for sentrale bestemmelser i Forurensningsloven. Alt avløpsvann (”svartvann” og ”gråvann”) som slippes ut fra hytter, krever utslippstillatelse etter loven. Dette omfatter innlagt vann, som defineres som alt vann som ikke bæres inn i hytta. Det er mao kun vannkran på yttervegg som ikke krever utslippstillatelse. Hun opplyste at gråvann inneholder store mengder bakterier, og at ulovlige utslipp generelt representerer en stadig økende forurensningsfare.

Konsulent Jørgen Ove Myrre redegjorde for fremgangsmåten for å kunne fremme en utslippstillatelse for Brevika. Han redegjorde også i korte trekk for veien videre fra tillatelse til realisering av et vann- avløpsanlegg. Før igangsetting av arbeidene må det stiftes et avløpslag, som står for bygging av anlegget, og et driftsselskap som står for drift og vedlikehold når anlegget er ferdig. Det kan påregnes refusjon av merverdiavgift, hvilket betyr at kostnadene reduseres med 20 prosent.

Hurum kommune behandler søknaden som forurensningsmyndighet, og Tilsynet vil forberede saken for kommunen. Det er realistisk å anta at en søknad kan leveres innen 1. juli. Ina Rasmussen opplyste at normal saksbehandlingstid er ca. 6 uker.  Spørsmålet om eventuelt økt forurensning ved at Breivika knytter seg til campingens slamavskiller, vil bli et moment som vurderes i behandlingen av utslippssøknaden.

Sverre Løvåsdal informerte om at det i et samarbeid med campingen vil bli arbeidet for å få Breivika knyttet til kommunalt vann. Ved realisering av et anlegg vil det derfor bli prosjektert vannledninger sammen med avløpsledninger

Styret i Brevika hytteforening fremhever følgende punkter:

  • På bakgrunn av de signaler vi har fått, anser vi det som overveiende sannsynlig at en søknad om utslippstillatelse blir innvilget.
  • Påmelding til å være med i en kollektiv søknad om utslippstillatelse ved å innbetale kr. 4000 er ikke en bindende påmelding til å delta i et eventuelt vann- og avløpslag. Det er mao anledning til å si nei til deltakelse i et avløpslag når kostnadene ved anlegget er klarlagt i den videre prosessen.
  • Men: Utslippstillatelse vil gjelde kun for de eiendommer som er med i den kollektive søknaden. Det betyr at ”toget går” i den forstand at de som ikke søker om utslippstillatelse, heller ikke kan delta i et avløpsanlegg fra starten.
  • De som ikke deltar i avløpsanlegget fra starten av kan ikke uten videre regne med å få tillatelse fra avløpslaget til å koble seg på senere. Eventuell senere tilkobling vil uansett koste vesentlig mer enn inngangsprisen.
  • Ved eventuell fremføring av kommunalt vann, vil grunnlaget for å opprettholde vårt private vannanlegg i sin nåværende form kunne bortfalle.
  • Dersom det etableres et avløpslag i Breivika, vil det være påregnelig med fremtidig offentlig kontroll av eventuelle ulovlige utslipp fra de eiendommer som ikke er tilknyttet anlegget.

 

Vi minner om at påmelding skjer ved innbetaling av kr. 4.000 til foreningens konto 1503.52.39968 innen 30. april 2018. Vennligst merk innbetalingen med adressen til Lensmannsveien, det letter vårt registreringsarbeid.

 

Vennlig hilsen styret

Agenda for møtet om vann/avløp-prosjekt 21. april kl 13.00

Forslag til agenda 

Møteleder: Svein Johansen 

1.Bakgrunn for møtet v/ Svein.10min.

2. Cowis planer for Rødtangenområdet

Kommunens planer for avløp i området

Tilsynets brev, datert 8.12.2016

Vivas uttalelse, datert 16.3.2018

Avtale med Hurum Eiendom KF, datert 22.3.2018

3. Informasjon fra Tilsynet for små renseanlegg v/ Ina Rasmussen 10min.

4. Søknad om utslippstillatelse og erfaringer med tilsvarende prosjekter v/ Jørgen Ove Myrre 20min. Videre arbeid, forutsatt at det er tilstrekkelig interesse for å søke om utslippstillatelse og at tillatelse blir gitt v/ Sverre 10min

4. Finansiering av søknad om utslippstillatelse

 Prosjektstyre. Prosjekt- og byggeledelse. Engasjement av konsulentfirma  

Detaljprosjekt. 

Bindende avtale for hytteeiere som ønsker vann- og avløpsledninger 

Søknad om tillatelse til opparbeidelse av anlegget inkl. nabovarsling

Avtaler om rett til å legge ledninger over privat- og offentlig eiendom

Valg av entreprenør til utførelse av anlegget

Drift og vedlikehold av anlegget

5. Finansiering av anlegget. Etablering av vann- og avløpsselskap v/ Carsten. 10min.

6. Spørsmål-diskusjon

 

Informasjonsmøte om vann og avløp, lørdag 21. april 2018 kl. 13:00 i Rødtangen bedehus

Det er endelig fremgang i prosjektet om vann og avløp til hyttene i foreningens nedslagsområde. Her kan du laste ned et notat fra styret i sakens anledning, og en avtale mellom Hurum Kommune, Breivika Hytteforening og Rødtangen Camping om tilkobling til slamavskiller og avløpsledning.

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte på Rødtangen bedehus lørdag 21. april kl 13.00.
Ettersom det er knyttet en del kostnader til videre prosjektering, må vi be medlemmene om en ekstraordinær innbetaling innen utgangen av april. I vedlagte notat er dette beskrevet.
I avtaledokumentet med kommunen er det tegnet inn et kart som ikke dekker hele foreningens nedslagsområde. Grunnen til at kartutsnitt ikke har med hele området er at man her bare skulle vise mulig trase over campingplassområdet. Her er det brukt et kartutsnitt som alle vil finne igjen i den opprinnelige rapporten fra Cowi.
.
Husk at dette er en avtale om tilknytning til slamavskilleren på campingplassen og ikke detaljer om området forøvrig. Det er viktig å understreke at forslaget altså omfatter alle hytter i vår forening.
Vennligst les notatet grundig. Dersom du/dere ikke har anledning til å delta på møtet, må du/dere gjerne sende inn eventuelle spørsmål i forkant av møtet, så skal vi sørge for at disse spørsmålene blir besvart.
NB!
Dette har tidligere blitt sendt ut til alle hovedmedlemmer i Breivika Hytteforening, men ikke til de som har registrert seg på Rødtangen.no, da det er noen tekniske utfordringer knyttet til utsending av mail fra Rødtangen.no. Noen av dere vil derfor få denne informasjonen 2 ganger.

HISTORIEN BAK URÅSLEINA VANNVERK OG VEGPROSJEKT

URÅSLEINA VANNVERK

Uråsen er det offisielle navnet på skråningen ned til sjøen fra der det øvre pumpehuset ligger. Fra gammelnorsk var en lein uttrykk for en skråning mellom to høyder og Uråsleina kan da bety skråningen nedenfor Uråsen (Ottosen, 1976).

De fleste hyttene i området ble bygget fra 1950- 1960. Alle hentet drikkevann fra bekken som renner ned mot Solfjell fram til tidlig på 1970-tallet. Da begynte bekken å bli mer og mer tørrlagt og Kristian Ottosen og Erik Olaussen la sine tanker i «bløt» om hvordan de skulle løse vannproblemet for hyttene i området. Tanken om å bore etter vann begynte å bli aktuell. Stemningen blant 5 av hyttenaboene gjorde at Ottosen søkte Hurum kommune 24.07.74 om tillatelse til å bore etter vann. Boretillatelsen ble gitt på betingelse av godkjenning for borestedsvalg fra skogbestyrer Håkon Eliassen, Holmsbu.

Det var viktig å finne ut hvor sjansen for å finne vann var størst. Engebaks Brønnboring deltok på to befaringer. Deretter ble Norges Geologiske Undersøkelser kontaktet om sakkyndig bistand. Statsgeolog Erik Rohr Torp ledet den endelige befaringen og bestemte nøyaktig borested innenfor det området som var godkjent av Eliassen.

Boringen begynte i mars 1976 og det ble funnet vann på 67 meters dyp. Borehullet ga en vannmengde på 2000 liter pr.time og jubelen var stor. Videre arbeid var avhengig av formelle tillatelser for oppføring av pumpehus og framføring av strøm. Oppføring av pumpehus og strekk av vannledninger ble gjort på dugnad og pumpen ble startet i juni 1976. . Vannverket hadde 13 medlemmer ved utgangen av det første driftsåret.

Flere hytter ønsket tilknytning til vannverket i årene som fulgte. I 1984 ble det gitt tillatelse til boring av et brønnhull til. Det ble funnet vann på 63 meters dyp, 53 meter under havoverflaten. Vannet var av god kvalitet og pumpehuset var i drift i juli 1985. Pumpehusene er registrert i Hurum kommune som Uråsleina 1 og Uråsleina 2. Vannforsyningen fra de to pumpehusene ble samkjørt. I 1986 leverte vannverket vann til 32 hytter.

Kristian Ottosen hadde ansvaret for vannverkets drift siden vannverket ble etablert i 1976 og ønsket at noen andre skulle overta i 1991. For å sikre videre kontinuitet i vannverkets daglige ledelse, ble det enighet om at Knut Vidar Olsen, svigersønn av vannverkets første tekniske sjef, Erik Olaussen, skulle gå inn som forretningsmessig leder av verket. Knut Vidar Olsen deltok i oppbyggingen av vannverket helt siden arbeidet med dette begynte. Han var også villig til å overta ansvaret for veiens drift, på brukernes vegne.

Rørleggermester Erik Bråthen overtok det tekniske ansvaret for vannverkets drift etter Erik Olaussen fra 1988.

Takket være god dugnadsånd, engasjement og interesse for fellesskapet fra initiativtakerne og noen av medlemmene, har vannet fortsatt å flyte til samtlige andelshavere i Uråsleina vannverk. I 2012 er 41 hytter tilknyttet vannverket.

URÅSLEINA VEGPROSJEKT

Drømmen om å kunne kjøre bil til nærmere hytta, var en drøm Kristian Ottosen og Erik Olaussen delte. I nært samarbeid med Håkon Eliassen, ville de se på muligheten for å oppgradere traktorveien i Solfjelleina, til å bli framkommelig med bil. Klarsignal ble gitt i 1984 og veien ble åpnet i 1986. De første årene var det var det mye vedlikehold. Kostnadene ble dekket av driftsfond og utstrakt dugnadsarbeid fra deltakerne i prosjektet.

I 1991 hadde vegprosjektet 12 medlemmer (Ottosen, 1991). Siden den gang har medlemstallet økt til 22 brukere i 2012.

Forfatter av historisk resyme: Eva Presterud Olsen, 2012

Kilder:

«Rapport om bygging av Uråsleina vannverk» Kristian Ottosen, 1976
«Notat til samtlige deltakere i Veiprosjekt Rødtangen» Kristian Ottosen, 1991