Innkalling til årsmøte 23. januar 2020 – or orientering om VA-prosjektet

Til medlemmene i Breivika Hytteforening

AVLØPSPROSJEKTET

Det vises til styrets brev av 9. september d.å.

HVA SOM HAR SKJEDD SIDEN SIST

Etter at utslippstillatelsen forelå, har arbeidet med prosjektet fulgt to spor:

Primært har vi arbeidet for å få inn anbud på en totalentreprise fra minst to kvalifiserte entreprenører.

Sekundært, hvis vi ikke skulle motta anbud, har vi innhentet priser på konsulentbistand til å utarbeide et særskilt anbudsgrunnlag for utsendelse til utvalgte entreprenører. Dette ville i så fall bety en lengre prosess frem til anbud, i tillegg til vesentlig høyere kostnader.

Etter å ha avholdt møter med til i alt fire entreprenører, er det en stor glede å kunne meddele at vi har fått to tilbud på totalentrepise fra hhv. Arne Rød & Co. AS og Holthe Anlegg AS.

Tilbudet fra Rød er på ca. kr. 9,6 millioner eks. mva., mens tilbudet fra Holthe er på ca. kr. 12,4 millioner eks. mva. Røds tilbud er basert på et anlegg for 44 hytter, altså tre mer enn de 41 som har meldt seg på utslippssøknaden (det er 45 hytter i foreningens område).

Arne Rød & Co. AS er et maskinentreprenørfirma i Sandefjord etablert i 1953, og de har gjennomført en rekke liknende prosjekter de senere årene med en omfattende referanseliste. Holthe Anlegg AS er et relativt nystartet selskap og har ingen erfaring med liknende avløpsanlegg.

Styret i BH behandlet tilbudene i møte 12. desember og har enstemmig vedtatt å anbefale tilbudet fra Rød overfor medlemmene, med forbehold om at det oppnås enighet om et endelig kontraktdokument.

Entreprenørprisen basert på anbudet er ca. kr. 234.000 eks. mva. per tilknyttet hytte hvis vi regner med 41 deltakere. Det er fortsatt spørsmål som må avklares før et endelig kontraktdokument med Rød anses ferdigforhandlet. I tillegg til entreprenørprisen vil det komme uspesifiserte kostnader, slik som vannforsyning, offentlige gebyrer, konsulentbistand i anleggsfasen mv. Styret mener at det bør tas høyde for et tillegg på 20 prosent diverse, dvs. ca. kr. 281.000 eks. mva. per hytte. For å være på den noenlunde sikre siden bør vi nok sette en ramme på kr. 300.000 eks. mva., men dette må vi komme tilbake til. Styret vi selvsagt arbeide for at endelig pris blir lavest mulig.

Det gjøres særlig oppmerksom på at fremføring av kommunalt vann ikke er med i tilbudet fra Rød. Her gjenstår det å avklare vilkårene for tilknytning med kommunen og innhente pris. Se for øvrig skrivet av 9. september.

Det gis fradrag for merverdiavgift for bygging av vann- og avløpsanlegg i privat regi når visse formalia følges. Fritaket gis imidlertid først når anlegget er ferdig, hvilket innebærer at avgiften må forskutteres før den blir tilbakebetalt. Det innebære et likviditetsutlegg på kr. 75.000 for den enkelte basert på ovennevnte kostnadsoverslag.

En ytterligere fordel ved Røds tilbud utover selve prisen, er at det omfatter komplett anlegg frem til hyttevegg. Det er ellers vanlig at grensesnittet går ved tomtegrense. Hytteeier må da betale for tiltak på egen grunn, og slike private kostnader gis det ikke mva-fradrag for.

VEIEN VIDERE

For å realisere vann- og avløpsprosjektet må det stiftes et andelslag etter reglene i lov om samvirkeforetak. Kort fortalt innebærer deltakelse en forpliktelse til å betale andel av de kostandene (anleggsbidrag) som laget får ved å etablere anlegget, altså rammen på kr. 300.000 eks. mva., (men med midlertidig tillegg av mva.). Medlemmene hefter imidlertid ikke for selskapets eventuelle gjeld utover dette. Det er mao ansvarsfrihet som for aksjeeiere i et aksjeselskap.

Et sentralt spørsmål er hvordan anleggskostnadene skal fordeles mellom deltakerne. Styret har enstemmig vedtatt å anbefale at disse fordeles med et likt beløp på hver deltaker. Etter det vi har erfart er dette den vanligste fordelingsnøkkel i liknende anlegg.

Styret ser det som særdeles viktig å understreke følgende:

Etableringen av et vann- og avløpsanlegg innenfor Breivika Hytteforenings område er et fellesprosjekt som vi må stå sammen om å realisere. Et enkelt regnestykke viser at anleggsbidraget for den enkelte deltaker øker vesentlig dersom én eller flere av de 41 som har meldt seg på utslippssøknaden ikke tegner seg som deltaker i laget. Fordi en stor del av kostnadene er knyttet til nødvendig, felles, infrastruktur, vil færre deltakere og derav noe lavere totalkostnad, på langt nær kompensere for bortfallet av anleggsbidrag for de som deltar. Det betyr mao at prisen for deltakelse blir høyere.

For de fire hyttene som ikke meldte seg på utslippssøknaden, vil det fortsatt være adgang til å gå inn som deltaker. Disse må da betale kr. 4000 i tillegg til anleggsbidraget.
De som velger ikke å delta nå, vil måtte påregne en betydelig prisøkning dersom det søkes om opptak som deltaker på et senere tidspunkt. Fritakelse for merverdiavgift vil da ikke bli gitt, og det gis heller ingen garanti for at senere deltakelse vil bli tillatt.

I styrets skriv av 9. september berørte vi noen av fordelene ved å etablere avløpsanlegg nå, i motsetning til å vente til kommunen kommer med en offentlig løsning. Vi vil i tillegg til det som der er nevnt, også peke på at eiendomsverdien til den enkelte hytte høyst sannsynlig vil stige vesentlig mer enn kostnadene ved å knytte seg til anlegget. Undersøkelser viser tydelig at markedet i stadig større grad etterspør fritidseiendommer med full – og ikke minst lovlig – sanitær standard.

Det er grunn til å understreke at dersom det ikke blir stor nok tilslutning til at prosjektet kan realiseres innenfor en akseptabel økonomisk ramme, vil det initiativet som styret har jobbet med i mange år, selvfølgelig bli lagt bort.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG INFORMASJONSMØTE

Som et første skritt videre i prosessen innkalles det til møte
Torsdag 23. januar 2020 kl. 19.00 på Lierskogen samfunnshus, Heiavieen 2 (like ved kirken).

Dette blir først og fremst et informasjonsmøte hvor Karl Eidevik i Arne Rød & Co. AS vil gjennomgå og redegjøre for prosjektet og svare på spørsmål.

Deretter blir det avholdt formelt årsmøte i Breivika Hytteforening med bl.a. valg av styre.

Som nevnt over, vil realiseringen av et avløpsanlegg være et felles prosjekt. Vi oppfordrer derfor alle som kan ha noe å bidra med om å melde seg som kandidat til styreverv. Ta gjerne kontakt med Carsten Roshauw, 915 68 277, eller Sverre Løvåsdahl, 90613317, dersom du har spørsmål.

Saksliste for årsmøtet blir sendt ut i forkant av møtet.

STIFTELSESMØTE

Det tas sikte på å avholde stiftelsesmøte for Breivika vann- og avløpslag rundt midten av februar 2020. Det innebærer at den enkelte vil få ca. tre ukers betenkningstid på om man vil delta eller ikke.

Styret ønsker med dette alle medlemmene en god jul og et godt nytt år og vel møtt den 23. januar 2020!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: