Østlandet er isolert – veien til Holmsbu er nattestengt

På grunn av kjærkommen utvidelse av veien mellom mellom Holmsbu og Rødtangen, er veien nattestengt i perioden 30. Mai til 2. Juni.

Østlandet er derfor isolert fra omverdenen i disse periodene.

Foto: Anne Cathrine Sund

Reklame

Orientering om Vann- og Avløpsprosjektet Mars 2022

Som tidligere meddelt ble utslippstillatelsen trukket tilbake ved Asker kommunes vedtak av 08.12.2021. Vedtaket er påklaget, og styret har også levert tilleggsbemerkninger til klagen. Det vises til e-poster til medlemmene av hhv. 20.12.21 og 05.01.22 med lenker til de aktuelle dokumentene i saken.

Styret gjennomførte et videomøte 14.02.22 med saksbehandlere i den avdelingen i kommunen som behandler saken. Det kom ikke noe særlig ut av møtet som har betydning for selve klagesaken. Det må anses som temmelig sikkert at kommunen ikke kommer til å omgjøre sitt vedtak, og saken blir nå forberedt for oversendelse til statsforvalteren til avgjørelse. Vi har krevd at det oppnevnes settestatsforvalter pga inhabilitet hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, men vi må være så realistiske at vi ikke tror dette vil ha betydning for utfallet av klagebehandlingen. Det er åpenbart at statlige myndigheter her har bestemt seg.

For BVA vil det ha som følge at vårt prosjekt ikke kan gjennomføres slik det til nå er prosjektert, dvs. med et midlertidig utslipp via en slamavskiller inntil en offentlig avløpsløsning er på plass. Det er uvisst når en slik avløpsløsning kommer på plass. Asker kommune vedtar i disse dager en såkalt temaplan for vann og avløp. Når det gjelder det siste, peker planen på to løsninger: Enten en utvidelse av renseanlegget på Bokerøya ved Svelvik, som eies av Drammen kommune, med en videreføring av den sjøledningen som i dag går til Holmsbu. Det andre alternativet er en utvidelse av renseanlegget på Rulleto ved Tofte og med en sjøledning derfra til Holmsbu. Det positive er at Asker kommune opplyser at man har finansielt grunnlag for gjennomføring når den tekniske løsningen er avklart og de nødvendige politiske vedtak er truffet. Ut fra de signaler vi fikk i møtet, virker det som om det er vilje til å prioritere dette arbeidet, og kommunene har også generelt tidspress fra sentrale statlige myndigheter, som særlig gjelder utslipp til Oslofjorden.

Et sentralt spørsmål når en sjøledning skal etableres, er hvilke steder myndighetene vil peke ut som tilknytningspunkter. Kommunen vil neppe fullt ut bygge ledningsnett i hele Rødtangen-området til kommunal standard og eie, og det vil derfor høyst sannsynlig bli lokale private anlegg som må organiseres etter den modellen som BVA bygger på. Hva vi skal gjøre med BVA som organisasjon i mellomtiden, som kan bli lang, vil styret komme tilbake til.

Den beste nyheten vil ellers kan presentere, er at det nå går mot VÅR og Rødtangen-sesong!

Med vennlig hilsen styret

Klage på vedtak til Asker Kommune

Vi fikk 08.12.21 et meget overraskende vedtak fra Asker kommune om at de har opphevet kommunens (dvs. Hurum kommunes) vedtak av 12.08.2019 om midlertidig utslippstillatelse.

Vedtaket er fattet uten forhåndsvarsel, hvilket er et klart brudd på forvaltningsloven. Byggesaksbehandleren i kommunen sendte 21.10.21 er brev til diverse etater med anmodning om uttalelse i byggesaken med fire ukers frist, blant annet til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Fordi vår sak omfatter tiltak i strandsonen som krever dispensasjon etter plan-og bygningsloven, skal statsforvalteren avgi uttalelse. Kommunen avsluttet brevet slik:


Vi vurderer at tiltaket er av samfunnsmessige interesse hvor hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse anses ikke vesentlig tilsidesatt. Tilkobling til offentlig vann og privat avløpsningsløsning utgjør en vesentlig miljømessig forbedring. Det anses ikke å foreligge nevneverdige ulemper i saken, hverken for naboeiendommene eller allmennheten. 


Vi regnet etter denne uttalelsen med at tillatelsen for igangsetting av prosjektet vårt ville foreligge før jul, og overraskelsen ble derfor desto større da opphevingsvedtaket ble mottatt. Vedtaket er fattet på grunnlag av en uttalelse fra statsforvalteren som nærmest må oppfattes som et pålegg til Asker kommune. Vi har selvfølgelig påklaget vedtaket. Kopi av vedtaket, statsforvalterens uttalelse og klagen finner dere her.

Opphevelse av vedtak fra Asker kommune

Uttalelse fra Statforvalteren

Klage fra Breivika Bann- og avløpsanlegg


Dette er en både dramatisk og trist utvikling for vårt vann- og avløpsprosjekt, ikke minst med tanke på den tidsbruk og det engasjement som både medlemmer og styret har hatt i saken. Styret vil ikke innlate seg på å spå noe om utfallet av klagen, men vi vil selvsagt holde medlemmene underrettet så snart det foreligger noe nytt. 


Uansett ønsker styret alle medlemmene en god jul og et godt nytt år!


Med vennlig hilsen styret i Breivika vann- og avløpslag SA

Viktig melding om VA-prosjektet – Svarfrist 20 februar

Nedenfor finner dere alle relevante dokumenter i forbindelse med årsmøtet den 23. januar. Vi minner om at det i dokumentet «Infobrev med svarslipp» er en svarslipp som vi ber de som er interessert i videre deltagelse om å fylle ut og returnere innen 20. februar 2020.
Info februar 2020 – oppsummering fra årsmøtet med svarslipp

2022_REFERAT FRA ÅRSMØTE BREIVIKA HYTTEFORENING

Breivika hytteforening – referanseliste og firmapresentasjon Arne Rød

Breivika VA 220120 – kartskisse med tenkt løsning fra Arne rød

Vedlegg – forslag til kostnadsfordeling

 

Innkalling til årsmøte 23. januar 2020 – or orientering om VA-prosjektet

Til medlemmene i Breivika Hytteforening

AVLØPSPROSJEKTET

Det vises til styrets brev av 9. september d.å.

HVA SOM HAR SKJEDD SIDEN SIST

Etter at utslippstillatelsen forelå, har arbeidet med prosjektet fulgt to spor:

Primært har vi arbeidet for å få inn anbud på en totalentreprise fra minst to kvalifiserte entreprenører.

Sekundært, hvis vi ikke skulle motta anbud, har vi innhentet priser på konsulentbistand til å utarbeide et særskilt anbudsgrunnlag for utsendelse til utvalgte entreprenører. Dette ville i så fall bety en lengre prosess frem til anbud, i tillegg til vesentlig høyere kostnader.

Etter å ha avholdt møter med til i alt fire entreprenører, er det en stor glede å kunne meddele at vi har fått to tilbud på totalentrepise fra hhv. Arne Rød & Co. AS og Holthe Anlegg AS.

Tilbudet fra Rød er på ca. kr. 9,6 millioner eks. mva., mens tilbudet fra Holthe er på ca. kr. 12,4 millioner eks. mva. Røds tilbud er basert på et anlegg for 44 hytter, altså tre mer enn de 41 som har meldt seg på utslippssøknaden (det er 45 hytter i foreningens område).

Arne Rød & Co. AS er et maskinentreprenørfirma i Sandefjord etablert i 1953, og de har gjennomført en rekke liknende prosjekter de senere årene med en omfattende referanseliste. Holthe Anlegg AS er et relativt nystartet selskap og har ingen erfaring med liknende avløpsanlegg.

Styret i BH behandlet tilbudene i møte 12. desember og har enstemmig vedtatt å anbefale tilbudet fra Rød overfor medlemmene, med forbehold om at det oppnås enighet om et endelig kontraktdokument.

Entreprenørprisen basert på anbudet er ca. kr. 234.000 eks. mva. per tilknyttet hytte hvis vi regner med 41 deltakere. Det er fortsatt spørsmål som må avklares før et endelig kontraktdokument med Rød anses ferdigforhandlet. I tillegg til entreprenørprisen vil det komme uspesifiserte kostnader, slik som vannforsyning, offentlige gebyrer, konsulentbistand i anleggsfasen mv. Styret mener at det bør tas høyde for et tillegg på 20 prosent diverse, dvs. ca. kr. 281.000 eks. mva. per hytte. For å være på den noenlunde sikre siden bør vi nok sette en ramme på kr. 300.000 eks. mva., men dette må vi komme tilbake til. Styret vi selvsagt arbeide for at endelig pris blir lavest mulig.

Det gjøres særlig oppmerksom på at fremføring av kommunalt vann ikke er med i tilbudet fra Rød. Her gjenstår det å avklare vilkårene for tilknytning med kommunen og innhente pris. Se for øvrig skrivet av 9. september.

Det gis fradrag for merverdiavgift for bygging av vann- og avløpsanlegg i privat regi når visse formalia følges. Fritaket gis imidlertid først når anlegget er ferdig, hvilket innebærer at avgiften må forskutteres før den blir tilbakebetalt. Det innebære et likviditetsutlegg på kr. 75.000 for den enkelte basert på ovennevnte kostnadsoverslag.

En ytterligere fordel ved Røds tilbud utover selve prisen, er at det omfatter komplett anlegg frem til hyttevegg. Det er ellers vanlig at grensesnittet går ved tomtegrense. Hytteeier må da betale for tiltak på egen grunn, og slike private kostnader gis det ikke mva-fradrag for.

VEIEN VIDERE

For å realisere vann- og avløpsprosjektet må det stiftes et andelslag etter reglene i lov om samvirkeforetak. Kort fortalt innebærer deltakelse en forpliktelse til å betale andel av de kostandene (anleggsbidrag) som laget får ved å etablere anlegget, altså rammen på kr. 300.000 eks. mva., (men med midlertidig tillegg av mva.). Medlemmene hefter imidlertid ikke for selskapets eventuelle gjeld utover dette. Det er mao ansvarsfrihet som for aksjeeiere i et aksjeselskap.

Et sentralt spørsmål er hvordan anleggskostnadene skal fordeles mellom deltakerne. Styret har enstemmig vedtatt å anbefale at disse fordeles med et likt beløp på hver deltaker. Etter det vi har erfart er dette den vanligste fordelingsnøkkel i liknende anlegg.

Styret ser det som særdeles viktig å understreke følgende:

Etableringen av et vann- og avløpsanlegg innenfor Breivika Hytteforenings område er et fellesprosjekt som vi må stå sammen om å realisere. Et enkelt regnestykke viser at anleggsbidraget for den enkelte deltaker øker vesentlig dersom én eller flere av de 41 som har meldt seg på utslippssøknaden ikke tegner seg som deltaker i laget. Fordi en stor del av kostnadene er knyttet til nødvendig, felles, infrastruktur, vil færre deltakere og derav noe lavere totalkostnad, på langt nær kompensere for bortfallet av anleggsbidrag for de som deltar. Det betyr mao at prisen for deltakelse blir høyere.

For de fire hyttene som ikke meldte seg på utslippssøknaden, vil det fortsatt være adgang til å gå inn som deltaker. Disse må da betale kr. 4000 i tillegg til anleggsbidraget.
De som velger ikke å delta nå, vil måtte påregne en betydelig prisøkning dersom det søkes om opptak som deltaker på et senere tidspunkt. Fritakelse for merverdiavgift vil da ikke bli gitt, og det gis heller ingen garanti for at senere deltakelse vil bli tillatt.

I styrets skriv av 9. september berørte vi noen av fordelene ved å etablere avløpsanlegg nå, i motsetning til å vente til kommunen kommer med en offentlig løsning. Vi vil i tillegg til det som der er nevnt, også peke på at eiendomsverdien til den enkelte hytte høyst sannsynlig vil stige vesentlig mer enn kostnadene ved å knytte seg til anlegget. Undersøkelser viser tydelig at markedet i stadig større grad etterspør fritidseiendommer med full – og ikke minst lovlig – sanitær standard.

Det er grunn til å understreke at dersom det ikke blir stor nok tilslutning til at prosjektet kan realiseres innenfor en akseptabel økonomisk ramme, vil det initiativet som styret har jobbet med i mange år, selvfølgelig bli lagt bort.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG INFORMASJONSMØTE

Som et første skritt videre i prosessen innkalles det til møte
Torsdag 23. januar 2020 kl. 19.00 på Lierskogen samfunnshus, Heiavieen 2 (like ved kirken).

Dette blir først og fremst et informasjonsmøte hvor Karl Eidevik i Arne Rød & Co. AS vil gjennomgå og redegjøre for prosjektet og svare på spørsmål.

Deretter blir det avholdt formelt årsmøte i Breivika Hytteforening med bl.a. valg av styre.

Som nevnt over, vil realiseringen av et avløpsanlegg være et felles prosjekt. Vi oppfordrer derfor alle som kan ha noe å bidra med om å melde seg som kandidat til styreverv. Ta gjerne kontakt med Carsten Roshauw, 915 68 277, eller Sverre Løvåsdahl, 90613317, dersom du har spørsmål.

Saksliste for årsmøtet blir sendt ut i forkant av møtet.

STIFTELSESMØTE

Det tas sikte på å avholde stiftelsesmøte for Breivika vann- og avløpslag rundt midten av februar 2020. Det innebærer at den enkelte vil få ca. tre ukers betenkningstid på om man vil delta eller ikke.

Styret ønsker med dette alle medlemmene en god jul og et godt nytt år og vel møtt den 23. januar 2020!

Orientering om Vann- og avløpsprosjektet

Til medlemmene av Breivika Hytteforening

19. september 2019

AVLØP MV.

Som opplyst i e-post av 25.08.19, har Brevika Hytteforening fått utslippstillatelse på visse vilkår, hvorav de viktigste er:

• Tillatelsen gjelder utslipp til sjøen med en ledning som legges på 20 meters dyp via en slamavskiller nedgravd på land.

• Tillatelsen gjelder for et tidsrom av inntil 10 år i påvente av en kommunal avløpsløsning. Den vil komme i form av en sjøledning fra Tofte til Holmsbu, men dette er foreløpig på planstadiet. Hvis vårt anlegg blir realisert, betyr det at vår lokale sjøledning må knyttes til den offentlige ledningen når den kommer.

• Tillatelsen gjelder for inntil 165 personekvivalenter, som er beregnet behov for de vel 40 hyttene som meldte seg på søknaden.

• Tilknytningen til avløpsnettet skal være 100 % innenfor det kommunen har definert som rensedistrikt, dvs. innenfor Breivika Hyttefelts medlemsområde. Dette innebærer at de som ikke deltar i anlegget (forutsatt at det blir realisert), vil ikke lovlig kunne opprettholde innlagt vann (som vel neppe heller er lovlig i dag).

Den videre fremdrift i prosjektet vil være å stifte et avløpslag (samvirkeforetak) med bindende deltakelse, som så inngår avtale om en totalentreprise med en kvalifisert entreprenør. Før vi kommer så langt, ønsker imidlertid styret å få frem et sikrere kostnadsgrunnlag enn det vi har nå. I invitasjonen til informasjonsmøtet som ble sendt ut til medlemmene i april i fjor, viste vi til at skissen til COWI fra 2013 indikerte en pris på ca. 210.000 eks. mva. til tomtegrense, indeksregulert per april 2018. Dette tallet er nok vesentlig for lavt av mange grunner, blant annet fordi byggekostnadene har steget mer enn konsumprisindeksen.

Vi har et overskudd på ca. kr. 70.000 av de pengene som ble innbetalt til søknadsprosessen. Styret ønsker å bruke dette til en oppdatert kostnadsanalyse, og vi vil finne et firma med kompetanse til å ta oppdraget.

Uråsleina vannverk har ikke kapasitet til å levere den vannmengden som er nødvendig for et avløpsanlegg. En forutsetning for å kunne etablere et avløpsanlegg ved Breivika, er derfor at vi får tillatelse til å knytte oss til den kommunale vannledningen som for et par år siden ble ført til Rødtangen. Styret har vært i kontakt med VIVA (som dog vil bli avviklet i forbindelse med kommunesammenslåingen ), og vi håper å få til et møte i nærmeste fremtid.

Dette innebærer at styret ikke ser det som hensiktsmessig å innkalle til et medlemsmøte før vi har fått på plass et bedre beslutningsgrunnlag for å kunne gå videre med prosjektet.

Foruten pris, er det sikker mange spørsmål som melder seg hos den enkelte hytteeier, og som helst bør kunne besvares før man tar stilling til deltakelse i et avløpslag. Vi nevner noen:

1) Hvorfor gjøre dette nå i stedet for å vente til en kommunal sjøledning er på plass:

Fordelen er først og fremst tidsaspektet. Mange hytteeiere ønsker ønsker wc, dusj og andre sanitære bekvemmeligheter på hytta. Forurensningsaspektet betyr antakelig også mye for mange. Nye Asker kommune vil etter kommunesammenslåingen antakelig ha en rekke andre saker som vil være langt høyere prioritert enn avkloakering av Hurums sørvestlige side. Det vil sannsynligvis gå minst 10 år før en offentlig sjøledning er på plass. Et alternativ for noen i påvente av kommunal ledning, kan kanskje være et privat anlegg med lukket tank til svartvann og tank/innfiltreringsgrøft for gråvann, men et slikt anlegg vil også bli kostbart. Dessuten forutsetter det tilstrekkelig stedlige løsmasser, og at avstanden til vei for tømming av tank ikke er for stor. Hvis kommunen gir tillatelse, vil det bli gitt på vilkår om frakobling når en kommunal løsning er på plass. Anleggskostnaden må således avskrives over relativt få år.

2) Blir det billigere å vente på en kommunal ledning?

Ganske sikkert ikke. Selve avløpsnettet på land vil bli det samme, og det er utelukket at kommunen vil engasjere seg utover å legge selve hovedledningen i sjøen. Hytteeierne langs Hurumkysten vil måtte organisere seg ”klyngevis” og etablere lokale avløpslag for tilknytning til sjøledningen. Vi får en kostnad til selve tilkoblingen når den tid kommer, men den blir neppe særlig stor. Kommunal tilknytningsavgift (pt. ca. kr. 25.000) betaler hytteeierne først når vi er tilknyttet kommunal ledning.

3) Mange er avhengig av å bygge på hytta for å få rom til wc/bad. Hvis man ligger i strandsonen, vil det da bli gitt byggetillatelse? Svaret på det er sannsynligvis ja med henvisning til pkt. 1.9 i bestemmelsene til kommuneplanen:
Mindre tilbygg på inntil 8 m2 for sanitæranlegg kan tillates på eiendommens hovedbygning som ligger i strid med avstandskravene til sjø/vassdrag etter bestemmelsene i pkt. 2.3.1, 2.3.2 og 5.2 når det er dokumentert at:
• Sanitæranlegget ikke kan integreres i eksisterende bebyggelse.
• Tiltaket er i samsvar med godkjent vann- og avløpsplan for området.
• At utvidelsen ikke kommer nærmere strandlinje/vassdrag eller viktige natur-/friluftsområder enn før.
Denne saken har tatt lang tid, og det gjenstår som nevnt flere spørsmål som må avklares. Vi ber hytteeierne om å utvise tålmodighet, og vi kommer tilbake med ny informasjon så snart vi har noe å meddele.

Med vennlig hilsen styret

30. Juli: vann er tilgjengelig igjen

Ved oppstart i dag ser vannet bra ut, og pumpen er derfor satt i drift igjen.

Vi har valgt å redusere trykket noe for å redusere sjansen for gjentagende problemer.

Fortsatt god sommer!

Vann slås av umiddelbart 29. Juli

Som noen av dere kanskje har lagt merke til, er vannet i dag litt grumsete. Dette skyldes at vannstanden i vannverket har blitt redusert svært raskt, noe som fører til «ras» ned mot pumpa.

Vannet slås av umiddelbart for å få dette grumset til å legge seg, og vi prøver å slå på vannet senere i kveld.

DET ER LITE VANN I BRØNNEN, og vi oppfordrer derfor alle til å begrense vannforbruket så mye som overhodet mulig.

mvh

Henning Sund
Sekretær
Breivika Hytteforening

ORIENTERING OM UTSLIPPSSØKNADEN

(Link til relevante dokumenter finner du nederst i teksten)

Søknaden ble sendt inn i slutten av september 2018. Den behandles av Tilsynet for små avløpsanlegg på vegne av Hurum kommune. I november fikk vi spørsmål fra Tilsynet om dybden på utslippsledningen og hvorvidt vi hadde vurderinger om hvor dypt den burde gå. Dette fant vi overraskende på bakgrunn av Tilsynets brev av 8.12.2016, der det bla ble opplyst at en nylig utført kamerainspeksjon viste at utslippsledningen er relativt ny og føres ut på dypt vann. Tilsynets brev var, som medlemmene vil huske, et sentralt dokument for avtalen med kommunen om tilknytning til campingplassens avløpssystem og det senere arbeidet med utslippssøknaden.
Vi tok deretter initiativ til et avklaringsmøte om saken, som ble avholdt 11.03.2019 med deltakelse av representanter fra Tilsynet, VIVA og Asker kommune (som var med som ”observatør”, Hurum kommune er vedtaksmyndighet inntil kommunesammenslåingen trer i kraft 01.01.2020). Møtet var meget nyttig, og det var enighet om at det vil være en bedre løsning å etablere en egen og helt ny utslippsledning fra Tømmerstranda i kombinasjon med en slamavskiller og pumpestasjon. Dette innebærer at vi ikke kobler oss inn på campingplassens anlegg. Det vil innebære en bedre løsning både teknisk og forurensningsmessig og vil gi kostnadsbesparelser.
På dette grunnlag fikk Jørgen Ove Myrre i oppdrag å utarbeide en revidert fagrapport/utslippssøknad, som nå er på det nærmeste ferdig. Fordi det innebærer endringer i det omsøkte tiltaket, er det imidlertid nødvendig med ny nabovarsling. Medlemmene vil derfor i nærmeste fremtid motta nytt nabovarsel fra Myrre med den reviderte fagrapporten. Når fristen på fire uker er gått, vil den reviderte søknaden bli sendt Tilsynet for videre behandling.
Styret beklager for så vidt at saken har trukket i langdrag, men understreker at vi nå fremmer en søknad som vi mener er vesentlig bedre, ikke minst fra et forurensningsmessig synspunkt.
Styret benytter ellers anledningen til å ønske alle en god påske og en ny hyttesesong ved Breivika.
Med vennlig hilsen styret

Til medlemmene fra styret – EN ORIENTERING OM UTSLIPPSSØKNADEN

Fagrapport – Vedlegg til nabovarsling

Vedlegg – Overordnet situasjonsplan fra Cowi